File văn bản và tài liệu điện tử được lưu trữ ở đâu và trong thời gian bao lâu?

Các file văn bản và tài liệu điện tử do người dùng tải lên trên phần mềm CyberSign được lưu trữ trên hệ thống CyberDrive trong thời hạn 5 năm. Người dùng có thể tải file xuống bất kỳ lúc nào để lưu trữ dài hạn và dự phòng.

Ngoài ra, CyberSign còn hỗ trợ tổ chức/doanh nghiệp cấu hình kết nối với tài khoản dịch vụ lưu trữ trực tuyến Google Drive hoặc Dropbox để tăng thêm dung lượng và chủ động quản lý, sao lưu file văn bản, tài liệu.

Nef Digital