Chữ ký số cá nhân khác gì chữ ký số tổ chức?

Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định về việc tổ chức CA cung cấp chứng thư số công cộng cho thuê bao cá nhân hoặc tổ chức là khác nhau về hồ sơ đăng ký dịch vụ. Việc sử dụng chứng thư số của cá nhân hoặc tổ chức để ký số lên văn bản, tài liệu điện tử sẽ sinh ra các chữ ký số tương ứng.

Trên phần mềm CyberSign, khi cấu hình chứng thư số thì các cá nhân chỉ nhập được thông tin chứng thư số cá nhân của mình. Chỉ có tài khoản admin quản trị tổ chức, doanh nghiệp thì mới được quyền nhập thông tin chứng thư số của tổ chức và cấu hình cho tài khoản cá nhân nào được sử dụng chứng thư số đó theo sự ủy quyền (có thể tải lên văn bản pháp lý xác nhận).

Nef Digital