Điều khoản sử dụng dịch vụ phần mềm CyberSign

Đây là thỏa thuận pháp lý giữa khách hàng với Công ty cổ phần CyberLotus (sau đây gọi tắt là CyberLotus), quy định các Điều khoản sử dụng dịch vụ phần mềm CyberSign Cloud. Bằng cách ký kết hợp đồng hoặc đơn hàng hoặc giấy đăng ký sử dụng dịch vụ phần mềm CyberSign trực tiếp với CyberLotus hoặc gián tiếp với đối tác bán hàng trung gian của CyberLotus hoặc nhấp chuột vào nút “Xác nhận” khi đăng ký sử dụng dịch vụ trực tuyến, khách hàng đồng ý rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng trong toàn bộ quá trình sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Điều khoản sử dụng dịch vụ phần mềm CyberSign

Điều 1: Các thuật ngữ sử dụng trong thỏa thuận

1.1. Dịch vụ: Dịch vụ phần mềm mang tên CyberSign Cloud do CyberLotus cung cấp trên ứng dụng web tại địa chỉ https://cybersign.vn.

1.2. CyberLotus: Là Công ty Cổ phần CyberLotus, nhà cung cấp dịch vụ phần mềm CyberSign Cloud.

1.3. Khách hàng: Là tổ chức hoặc cá nhân đứng ra trả tiền sử dụng dịch vụ phần mềm CyberSign Cloud.

1.4. Đối tác bán hàng trung gian: Là đại lý, cộng tác viên ký hợp đồng với CyberLotus để làm trung gian bán dịch vụ phần mềm CyberSign Cloud.

1.5. Giá dịch vụ: Là khoản chi phí mà khách hàng phải trả để sử dụng gói dịch vụ phần mềm CyberSign Cloud.

1.6. Tài khoản dịch vụ: Là quyền truy cập của khách hàng vào hệ thống cung cấp dịch vụ CyberSign Cloud để sử dụng phần mềm.

1.7. Thời gian sử dụng dịch vụ: Là khoảng thời gian khách hàng được cấp quyền sử dụng dịch
vụ phần mềm CyberSign Cloud.

1.8. Gia hạn dịch vụ: Là việc CyberLotus bán gói dịch vụ phần mềm CyberSign Cloud mới cho khách hàng đã và đang có tài khoản sử dụng dịch vụ CyberSign Cloud.

1.9. Thông tin phát sinh: là các thông tin được tổng hợp, suy luận từ các thông tin gốc do khách hàng tạo ra trong quá trình sử dụng dịch vụ phần mềm CyberSign Cloud.

Điều 2: Căn cứ pháp lý

Thỏa thuận này được soạn thảo căn cứ vào:

            a. Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

            b. Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2015

            c. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2016

            d. Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ sử dụng dịch vụ

2.1. Khách hàng có quyền sử dụng dịch vụ CyberSign Cloud để quản lý và ký số các tài liệu, văn bản điện tử. Trong suốt quá trình sử dụng, khách hàng phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của CyberLotus công bố trong tài khoản phần mềm dịch vụ.

2.2. Khách hàng không được đăng tải, lưu trữ các văn bản, tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam. Khách hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật với toàn bộ các nội dung của văn bản, tài liệu điện tử tải lên hệ thống phần mềm CyberSign Cloud.

2.3. Khách hàng cần đảm bảo bí mật thông tin tài khoản người dùng truy cập vào tài khoản dịch vụ phần mềm CyberSign Cloud và thông báo ngay lập tức cho CyberLotus khi nghi ngờ bị lộ tài khoản truy cập phần mềm.

Điều 3: Giá cả và phương thức thanh toán

3.1. Khách hàng thanh toán cho CyberLotus 100% giá trị của gói dịch vụ ngay sau khi khách hàng ký đơn hàng hoặc hợp đồng với CyberLotus và được bàn giao tài khoản dịch vụ phần mềm CyberSign Cloud.

3.2. CyberLotus có quyền điều chỉnh mức giá dịch vụ theo giá thị trường và công bố trực tiếp trên website https://cybersign.vn mà không cần thông báo trước.

3.3. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho CyberLotus bằng chuyển khoản, tiền mặt, thanh toán trực tuyến thông qua ngân hàng hoặc đối tác thứ ba.

3.4. CyberLotus không chấp nhận hoàn trả bất kể chi phí nào mà khách hàng đã thanh toán cho
CyberLotus sau khi CyberLotus đã hoàn thành nghĩa vụ khởi tạo và bàn giao tài khoản sử dụng dịch vụ cho cho khách hàng.

Điều 4: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng

4.1. CyberLotus cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng thông qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng 19002038, hoặc email support@cyberlotus.com và các hình thức hỗ trợ khác được công bố tại website https://cybersign.vn .

4.2. Khi sử dụng dịch vụ tư vấn qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng 19002038, khách hàng chấp nhận trả cước phí điện thoại theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

4.3. Trường hợp khách hàng có nhu cầu dịch vụ tư vấn hỗ trợ khác nằm ngoài phạm vi của hợp đồng này như hỗ trợ trực tiếp, dịch vụ tái đào tạo hướng dẫn sử dụng dịch vụ thì hai bên sẽ cùng thỏa thuận thống nhất về chi phí và phương thức thực hiện bằng văn bản bổ sung.

Điều 5: Cập nhật, bảo trì dịch vụ

5.1. CyberLotus đảm bảo điều kiện kỹ thuật để khách hàng có thể sử dụng được dịch vụ 24h/ngày và 7 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống. Thời gian ngưng hệ thống để bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ được CyberLotus báo trước lịch thực hiện cho khách hàng theo hình thức thông báo trực tiếp trên website dịch vụ.

5.2. CyberLotus có trách nhiệm tiến hành khắc phục sự cố của hệ thống chậm nhất là 8h làm việc kể từ khi tiếp nhận được yêu cầu từ người sử dụng của khách hàng.

6.3. Khách hàng đồng ý chấp nhận tất cả sự vá lỗi, sửa lỗi, nâng cấp, bảo trì cần thiết để các tính năng của dịch vụ hoạt động chính xác và đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ. Trừ trường hợp khẩn cấp, CyberLotus sẽ thông báo trước tới khách hàng lịch trình của các hoạt động sửa lỗi, nâng cấp này.

Điều 6: Bảo mật thông tin và dữ liệu

6.1. Xin vui lòng đọc chính sách riêng tư của CyberLotus về bảo mật thông tin và dữ liệu được công bố tại website https://cybersign.vn.

6.2. Khách hàng đồng ý việc CyberLotus sử dụng dữ liệu của khách hàng đúng theo các chính sách riêng tư của CyberLotus.

Điều 7: Bản quyền dịch vụ và dữ liệu

7.1. CyberLotus là chủ sở hữu và có quyền tác giả đối với phần mềm CyberSign.

7.2. Khách hàng đồng ý rằng dịch vụ phần mềm, bao gồm và không giới hạn các nội dung sau đây: giao diện người sử dụng, đoạn âm thanh, đoạn video, nội dung hướng dẫn sử dụng và dịch vụ được sử dụng thuộc sở hữu riêng của CyberLotus và được bảo hộ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ và quyền tác giả. Khách hàng thỏa thuận sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng dịch vụ theo Thỏa thuận này. Không có phần nào trong dịch vụ có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này.

7.3. Khách hàng đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phát sinh dựa trên dịch vụ theo bất cứ phương cách nào, và không khai thác dịch vụ theo bất cứ phương thức không được phép nào, bao gồm và không giới hạn ở việc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống mạng.

7.4. Để CyberLotus có thể cung cấp dịch vụ phần mềm cho khách hàng, khách hàng đồng ý cho CyberLotus quyền xử lý và truyền tải dữ liệu của khách hàng.

Điều 8: Giới hạn trách nhiệm pháp lý và cung cấp dịch vụ của CyberLotus

8.1. CyberLotus có quyền nhưng không có nghĩa vụ nào trong việc thực hiện các hành động khắc phục nếu như có bất cứ nội dung nào mà khách hàng vi phạm các điều được liệt kê trong thỏa thuận này. CyberLotus không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với khách hàng trong các tình huống CyberLotus thực hiện hành động khắc phục. Khách hàng là người duy nhất chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, tính toàn vẹn, hợp pháp, tin cậy và phù hợp đối với tất cả dữ liệu của mình.

8.2. CyberLotus có thể đề nghị và khách hàng có thể lựa chọn đồng ý sử dụng các tính năng chưa được phát hành rộng rãi và chưa được kiểm duyệt hoàn toàn về mặt chất lượng theo quy trình của CyberLotus (các chức năng Beta). Mục đích của việc này là để khách hàng kiểm duyệt và cung cấp phản hồi cho CyberLotus. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro khi sử dụng các chức năng này. CyberLotus không đảm bảo về tính đúng đắn, đầy đủ của các chức năng Beta cũng như không chịu trách nhiệm cho các lỗi sai hoặc thiệt hại gây ra do việc sử dụng các chức năng Beta.

8.3. Trong trường hợp dịch vụ của CyberLotus có sử dụng dịch vụ của bên thứ ba như thông tin chứng khoán, tỉ giá, …, CyberLotus cam kết không tính phí nhưng không đảm bảo về tính đúng sai của các thông tin trong các ứng dụng/ dịch vụ hoặc nếu bên thứ 3 có cập nhật hệ thống mà dẫn đến mất sự ổn định hoặc ngưng trệ dịch vụ. Vì vậy, khách hàng phải tự cân nhắc khi sử dụng các dịch vụ này.

8.4. CyberLotus được miễn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ được nêu trong thỏa thuận này đối

với các trường hợp bất khả kháng ghi trong thỏa thuận này.

Điều 9: Thông tin/ thông báo

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách hàng đồng ý nhận các thông tin/thông báo do CyberLotus gửi với nội dung và phương thức như sau:

9.1. Nội dung các thông báo bao gồm và không giới hạn các loại thông tin như sau:

            a. Thông tin về các tính năng mới của dịch vụ.

            b. Thông tin về các phiên bản mới của dịch vụ.

            c. Thông tin về các sản phẩm/dịch vụ có liên quan.

            d. Thông tin về nội dung các bài báo hoặc bản tin mà CyberLotus cho rằng có thể hữu ích cho khách hàng trong quá trình hoạt động.

9.2. Phương thức gửi thông báo bao gồm và không giới hạn các hình thức sau:

            a. Thông báo trực tiếp trên màn hình dịch vụ.

            b. Thông báo qua email.

            c. Thông báo qua tin nhắn trên điện thoại di động.

            d. Thông báo qua điện thoại.

            e. Thông báo qua văn bản.

            f. Thông báo bằng cách gặp trao đổi trực tiếp.

            g. Các hình thức thông báo khác.

Điều 10: Bất khả kháng

Trong trường hợp bất khả kháng hai bên không có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm của mình trong thỏa thuận này. Hai bên nhất trí coi các trường hợp sau là bất khả kháng:

10.1. Thiên tai, địch họa gây cách trở hoặc phá hủy hoặc tắc nghẽn hoặc dừng kết nối đến hệ thống cung cấp dịch vụ của CyberLotus.

10.2. Sự cố mất điện trên diện rộng; Sự cố đứt cáp viễn thông gây tắc nghẽn hoặc ngừng kết nối viễn thông, Internet đến hệ thống cung cấp dịch vụ của CyberLotus.

10.3. Tin tặc (hacker), vi rút máy tính (virus) tấn công vào hệ thống cung cấp dịch vụ của CyberLotus làm ngừng trệ, tắc nghẽn hoặc phá hủy dịch vụ và dữ liệu.

10.4. Các sự cố bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11: Tạm ngừng dịch vụ

CyberLotus có quyền tạm ngừng việc sử dụng của khách hàng đối với dịch vụ trong các trường hợp sau:

11.1. Khách hàng không thực hiện việc thanh toán các khoản chi phí sử dụng dịch vụ trong vòng 30 ngày hoặc đăng ký gia hạn dịch vụ sau khi đã sử dụng hết gói dịch vụ đã đăng ký trước đó.

11.2. CyberLotus cho rằng tài khoản dịch vụ đang được khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng dịch vụ của khách hàng gây nguy hại tới CyberLotus và những người khác.

Điều 12: Chấm dứt thỏa thuận

12.1. Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày khách hàng đồng ý với thỏa thuận khi đăng ký dịch vụ và chấm dứt khi tất cả các tài khoản phần mềm được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng.

12.2. Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:

a. CyberLotus đơn phương chấm dứt thỏa thuận do khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho CyberLotus theo thỏa thuận giữa hai bên.

b. CyberLotus đơn phương chấm dứt thỏa thuận theo yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước.

c. Khách hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt thỏa thuận thuê bao cho CyberLotus bằng văn bản.

d. Khi khách hàng bị thu hồi, bị đóng mã số thuế hoặc thông báo phá sản theo Luật phá sản.

12.3. CyberLotus không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên.

Điều 13: Điều khoản sửa đổi, bổ sung thỏa thuận

13.1. CyberLotus có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong thỏa thuận sử dụng dịch vụ và được công bố trên website https://cybersign.vn/.

13.2. Trường hợp khách hàng không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bổ sung đó, khách hàng có thể ngừng sử dụng dịch vụ.

Điều 14: Điều khoản chung

14.1. Trong quá trình thực hiện thỏa thuận nếu có vấn đề gì nảy sinh thì hai bên sẽ cùng bàn bạc, thống nhất và tìm giải pháp khắc phục.

14.2. Trong trường hợp nảy sinh tranh chấp mà hai bên không thể cùng nhau thương lượng giải quyết được thì hai bên cùng thống nhất mang ra Tòa án có thẩm quyền trên địa bàn TP Hà Nội để giải quyết.

Nef Digital