Các tác vụ

Chỉnh sửa cấu hình hệ thống #

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Hệ thống >  Chọn Cấu hình hệ thống

Bước 2: Nhập những dữ liệu cần chỉnh sửa, các trường có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

– Cấu hình chung:

 • Vai trò mặc định: Chọn vai trò mặc định
 • Mật khẩu mặc định: nhập mật khẩu mặc định
 • Domain email login: nhập domain của email
 • Max file size upload: Số file tự động khi upload
 • Logo: Tải logo

– Cấu hình HSM

 • Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp (Nếu chọn Cyberlotus thì nhập thông tin vào các trường URL ký sốHost API ký. Nếu chọn các nhà cung cấp khác thì chỉ cần nhập thông tin vào trường Url ký số của nhà cung cấp đã chọn.)
 • URL ký số: nhập url trang ký số
 • Port api gọi sang hệ thống ký: nhập thông tin vào khi chọn nhà cung cấp CyberLotus

– Cấu hình email:

+ Nếu chọn sử dụng cấu hình mặc định: thì sẽ sử dụng cấu hình email được thiết lập sẵn từ nhà cung cấp phần mềm

+ Nếu không chọn sử dụng cấu hình mặc định: Doanh nghiệp thiết lập các thông tin sau:

 • Host: nhập host mail
 • Email gửi: nhập email gửi
 • Mật khẩu: nhập mật khẩu của email gửi
 • Cổng: nhập port cổng
 • Tên đại diện: nhập tên đại diện của hệ thống

– Cấu hình tự động:

 • Chọn Tự động thông báo nhắc nhở phê duyệt tài liệu. Nhập thời gian nhắc nhở phê duyệt (giờ)
 • Chọn Tự động thông báo nhắc nhở phê duyệt tài liệu: Tắt tính năng tự động thông báo
 • Chọn Tự động thông báo đổi mật khẩu. Nhập thời gian nhắc nhở đổi mật khẩu (ngày)
 • Chọn Tự động thông báo nhắc nhở phê duyệt tài liệu: Tắt tính năng tự động thông báo nhắc nhở đổi mật khẩu (ngày)

Bước 3: Click Cập nhật để lưu thông tin vừa nhập

Cấu hình lưu trữ file #

Đăng nhập thành công vào hệ thống theo đường link http://demo.cloud.cybersign.vn/ 

Tại thanh menu, click menu Hệ thống >  Chọn Cấu hình hệ thống

Có 2 trường hợp sau:

TH1: Sử dụng cấu hình lưu trữ của Cyberdrive (của nhà cung cấp)

TH2: Sử dụng cấu hình lưu trữ của cá nhân user

Cấu hình nơi lưu trữ hiện tại là CyberDrive #

Bước 1: Thiết lập cấu hình lưu trữ trên hệ thống admin

– Đăng nhập thành công vào hệ thống admin theo đường link: http://demo.admin.cybersign.vn/

– Chọn menu Quản lý doanh nghiệp > Chọn Thông tin doanh nghiệp > Chọn tab Cấu hình lưu trữ file 

– Tại màn hình thiết lập cấu hình lưu trữ file, chọn checkbox nơi lưu trữ hiện tại CyberDrive

Lưu ý: Khi chọn Cyberdrive, admin thực hiện thiết lập các thông tin kho lưu trữ

Giao diện hiển thị như sau:

Bước 2: Khi chọn cấu hình lưu trữ của Cyberdrive, thì giao diện cấu hình lưu trữ file của tất cả user doanh nghiệp như sau:

Lưu ý: Người dùng không thể cập nhật các thông tin tại màn hình

Cấu hình nơi lưu trữ hiện tại là Cá nhân #

Bước 1: Thiết lập cấu hình lưu trữ trên hệ thống admin

– Đăng nhập thành công vào hệ thống admin theo đường link: http://demo.admin.cybersign.vn/

– Chọn menu Quản lý doanh nghiệp > Chọn Thông tin doanh nghiệp > Chọn tab Cấu hình lưu trữ file 

– Tại màn hình thiết lập cấu hình lưu trữ file, chọn checkbox nơi lưu trữ hiện tại Cá nhân 

Lưu ý: Khi chọn Cá nhân, người dùng có thể tự thiết lập kho lưu trữ trên googledrive hoặc dropbox của cá nhân user

Giao diện hiển thị của người dùng doanh nghiệp như sau:

Bước 2: Thiết lập kho lưu trữ cá nhân

 • Thiết lập kho lưu trữ Google Drive
 • Thiết lập kho lưu trữ Dropbox

Loại lưu trữ Google Drive #

Bước 1: Chọn menu Hệ thống > Chọn tab cấu hình lưu trữ file

Bước 2: Tại màn hình cấu hình lưu trữ file, chọn và điền các thông tin sau:

(1) Nơi lưu trữ hiện tại: Tích chọn option Cá nhân 

(2) Loại lưu trữ: Tích chọn option Google Drive

(3) Thông tin storage cá nhân: Chọn mục Google Drive

(4) Cấu hình các thông tin lưu trữ: Xem hướng dẫn cấu hình tại file hướng dẫn cấu hình Google Drive

 • google_client_id: Nhập thông tin google_client_id
 • google_client_secret: Nhập thông tin google_client_secret
 • google_folder_id: Nhập thông tin google_folder_id
 • google_refresh_token: Nhập thông tin google_refresh_token

Bước 3: Nhấn cập nhật (5)

=> Sau khi cập nhật cấu hình thành công tại hệ thống admin thì cấu hình lưu trữ file bên hệ thống cloud sẽ cập nhật theo và Cho phép người dùng tự cập nhật cấu hình tại hệ thống cloud

Bước 4: Đăng nhập vào hệ thống admin 🡪 Chọn menu Nghiệp vụ 🡪 Chọn Trình ký tài liệu 🡪 Chọn Thêm mới

Bước 5: Tại màn hình Thêm mới: Nhấn button để tải lên tài liệu trình ký, các thông tin khác nhập hợp lệ 🡪 Nhấn Lưu nháp hoặc Đặt vị trí CKS

=> Tất cả các file trình ký được tải lên thành công sẽ được lưu trữ thêm tại kho Google drive cá nhân

Bước 6: Tiếp tục chọn menu Tài liệu 🡪 Chọn Tài liệu cá nhân 🡪 Chọn Thêm mới/Tải lên file

=> Sau khi tải thành công tất cả các file sẽ được lưu trữ thêm tại kho Google Drive cá nhân

Bước 7: Đăng nhập Google drive cá nhân đã được cấu hình các thông tin tại (4) để xem các file lưu trữ:

 • Nếu cấu hình thông tin cho google_folder_id thì file sẽ được lưu trong thư mục của nó
 • Còn nếu không cấu hình thông tin cho google_folder_id thì file sẽ được lưu trữ tại My Drive

Loại lưu trữ Dropbox #

Bước 1: Chọn menu Hệ thống > Chọn tab cấu hình lưu trữ file

Bước 2: Tại màn hình cấu hình lưu trữ file, chọn và điền các thông tin sau:

(1) Nơi lưu trữ hiện tại: Tích chọn option Cá nhân

(2) Loại lưu trữ: Tích chọn option Dropbox

(3) Thông tin storage cá nhân: Chọn mục Dropbox

(4) Cấu hình các thông tin lưu trữ: Xem hướng dẫn cấu hình tại file hướng dẫn cấu hình Dropbox Token

 • Dropbox Token: Nhập thông tin Dropbox Token

Bước 3: Nhấn cập nhật (5)

=> Sau khi cập nhật cấu hình thành công tại hệ thống admin thì cấu hình lưu trữ file bên hệ thống cloud sẽ cập nhật theo và Cho phép người dùng tự cập nhật cấu hình tại hệ thống cloud

Bước 4: Đăng nhập vào Hệ thống admin 🡪 Chọn menu Nghiệp vụ 🡪 Chọn Trình ký tài liệu 🡪 Chọn Thêm mới

Bước 5: Tại màn hình Thêm mới: Nhấn button để tải lên tài liệu trình ký, các thông tin khác nhập hợp lệ 🡪 Nhấn Lưu nháp hoặc Đặt vị trí CKS

=> Tất cả các file trình ký được tải lên thành công sẽ được lưu trữ thêm tại kho Dropbox cá nhân

Bước 6: Tiếp tục chọn menu Tài liệu 🡪 Chọn Tài liệu cá nhân 🡪 Chọn Thêm mới/Tải lên file

=> Sau khi tải thành công tất cả các file sẽ được lưu trữ thêm tại kho Dropbox cá nhân

Bước 7: Đăng nhập Dropbox cá nhân đã được cấu hình các thông tin tại (4) để xem các file lưu trữ.

Powered by BetterDocs

Nef Digital