Cấp quyền quy trình

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức >  Chọn Quy trình

Bước 2: Click icon tại phần tác vụ của quy trình cần cấp quyền

Bước 3:

Chọn bộ phận/phòng được phép sử dụng quy trình

Click u để lưu thông tin vừa cập nhật

Click Hủy để hủy bỏ hành động cấp quyền

Powered by BetterDocs

Nef Digital