Chỉnh sửa chứng thư số

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Chọn Cấu hình chứng thư số

Bước 2: Chọn chứng thư số cần chỉnh sửa, click icon , hiển thị màn hình chỉnh sửa chứng thư số

Trường hợp cập nhật Chứng thư số HSM là tổ chức:

Trường hợp cập nhật Chứng thư số HSM là cá nhân:

Bước 3: Nhập các thông tin cần chỉnh sửa, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

  • Danh sách thành viên được ủy quyền
  • File ủy quyền: File tải lên có định dạng pdf, docx và có dung lượng không vượt quá 5MB
  • Tên gợi nhớ: Nhập tên gợi nhớ
  • Tài khoản: Nhập tài khoản
  • Mật khẩu: Nhập mật khẩu

Bước 4: Click Cập nhật để lưu những thông tin vừa chỉnh sửa

Click Hủy để hủy bỏ dữ liệu vừa nhập

Powered by BetterDocs

Nef Digital