Chỉnh sửa loại quy trình

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức >  Chọn Loại quy trình

Bước 2: Chọn loại quy trình cần chỉnh sửa, click icon màn hình chỉnh sửa hiển thị như sau:

Bước 3: Nhập các thông tin cần chỉnh sửa, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

  • Tên loại quy trình: Nhập tên loại quy trình
  • Mô tả: Nhập mô tả của loại quy trình

Bước 4: 

  • Click Cập nhật để lưu lại các thông tin vừa chỉnh sửa
  • Click Hủy để hủy bỏ dữ liệu vừa chỉnh sửa

Powered by BetterDocs

Nef Digital