Chỉnh sửa mẫu chữ ký

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Mẫu chữ ký

Bước 2: Chọn mẫu chữ ký cần chỉnh sửa, click icon 🡪 Hiển thị màn hình chỉnh sửa mẫu chữ ký như sau:

Bước 3: Nhập các thông tin cần chỉnh sửa, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

  • Tên mẫu chữ ký: Nhập tên của mẫu chữ ký
  • Thông tin chữ ký số: Chọn các thông tin muốn hiển thị. Nếu không chọn chức ký tổ chức, có thêm 2 lựa chọn nữa là “Cơ quan”, “chức vụ”
  • Loại hiển thị: Chọn loại hiển thị: Hình ảnh và thông tin, Hình ảnh, Thông tin
  • Vẽ: Tự vẽ chữ ký 
  • Tải lên: Tải file chữ ký 

Bước 4:

Click Cập nhật để lưu thông tin vừa chỉnh sửa

Click Hủy để hủy bỏ dữ liệu vừa cập nhật

Powered by BetterDocs

Nef Digital