Chỉnh sửa người dùng

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Hệ thống >  Chọn Quản lý người dùng

Bước 2: Tại màn hình danh sách vai trò, click icon , màn hình chỉnh sửa người dùng hiển thị như sau:

Bước 3: Nhập các thông tin cần chỉnh sửa, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc phải nhập

  • Email: không cho phép chỉnh sửa
  • Họ tên: Nhập họ và tên người dùng
  • Số điện thoại: Nhập số điện thoại của người dùng
  • Loại người dùng: Chọn loại người dùng
  • Vai trò: Chọn vai trò cho người dùng
  • Chức danh: Chọn chức danh cho người dùng
  • Dung lượng sử dụng (Mb): Không cho phép chỉnh sửa

Bước 4:

  • Click Cập nhật để lưu thông tin vừa chỉnh sửa
  • Click Hủy để hủy bỏ những dữ liệu vừa nhập

Powered by BetterDocs

Nef Digital