Chỉnh sửa quy trình

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức >  Chọn Quy trình

Bước 2: Tại màn hình danh sách quy trình, chọn quy trình cần chỉnh sửa và click icon , màn hình chỉnh sửa hiển thị như sau:

Bước 3: Nhập các thông tin cần chỉnh sửa, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

 • Tên quy trình: Nhập tên quy trình
 • Phân loại: Chọn loại quy trình (đã tạo ở màn hình Loại quy trình)
 • Mô tả: Nhập mô tả quy trình
 • Đánh số văn bản

– Thông tin các bước. Click vào Thêm bước để thêm bước vào quy trình:

 • Tên bước : Nhập tên bước thực hiện
 • Thời gian phê duyệt (ngày): nhập số ngày 
 • Loại xác nhận: Chỉ duyệt hoặc Duyệt và ký
 • Loại hình phê duyệt: gồm 3 loại: Tài khoản, Chức danh, Người quản lý
  • Tài khoản: Chọn Người dùng phê duyệt tài liệu
  • Chức danh: Chọn Chức danh  và Người phê duyệt  tài liệu
  • Người quản lý: người quản lý trực tiếp của tài khoản sẽ phê duyệt tài liệu
 • Mô tả: Nhập mô tả cho bước thực hiện

Bước 4:

 • Click Hủy để hủy bỏ thông tin vừa chỉnh sửa
 • Click Thêm bước để thêm bước cho quy trình
 • Click Lưu để lưu dữ liệu vừa cập nhật

Powered by BetterDocs

Nef Digital