Điều chỉnh dung lượng

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Hệ thống >  Chọn Quản lý người dùng

Bước 2: Tại màn hình danh sách người dùng: Click icon ở phần tác vụ của người dùng cần làm mới mật khẩu, hiển thị popup điều chỉnh dung lượng người dùng:

  • Chọn loại điều chỉnh: Chọn tăng hoặc giảm
  • Dung lượng sử dụng (MB) : Chỉ hiển thị để xem
  • Dung lượng điều chỉnh : Nhập dung lượng điều chỉnh hoặc kéo thanh di chuyển để tăng hoặc giảm dung lượng (nếu điều chỉnh tăng dung lượng thì không được tăng quá dung lượng của doanh nghiệp, nếu điều chỉnh giảm dung lượng thì không được giảm quá dung lượng sử dụng của user)

Bước 3: 

  • Click Điều chỉnh để thực hiện điều chỉnh dung lượng người dùng
  • Click Hủy để hủy bỏ hành động điều chỉnh dung lượng người dùng

Powered by BetterDocs

Nef Digital