Khóa tài khoản người dùng

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Hệ thống >  Chọn Quản lý người dùng

Bước 2: Tại màn hình danh sách người dùng 🡪 Click icon  , hiển thị popup xác nhận khóa tài khoản người dùng:

Bước 3: Nhập lý do khóa người dùng, click Khóa để khóa tài khoản, click Hủy để hủy bỏ hành động khóa.

Powered by BetterDocs

Nef Digital