Kích hoạt chứng thư số

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Chọn Cấu hình chứng thư số

Bước 2: Chọn chứng thư số ở trạng thái Ngừng hoạt động, click icon 🡪 Hiển thị popup xác nhận

Bước 3: Click Đồng ý để thực hiện kích hoạt chứng thư số thành công

Click Hủy để hủy bỏ hành động kích hoạt chứng thư số

Powered by BetterDocs

Nef Digital