Kích hoạt/ngừng kích hoạt mẫu chữ ký

Kích hoạt chữ ký

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Mẫu chữ ký

Bước 2: Chọn mẫu chữ ký đang ở trạng thái Ngừng hoạt động, click icon 🡪 Hiển thị popup xác nhận:

Bước 3:

Click Đồng ý để kích hoạt mẫu chữ ký thành công

Click Hủy để hủy bỏ hành động này.

Ngừng kích hoạt chữ ký

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống 🡪 Click menu Tổ chức 🡪 Chọn Mẫu chữ ký

Bước 2: Chọn mẫu chữ ký đang ở trạng thái Hoạt động, click icon 🡪 Hiển thị popup xác nhận:

Bước 3:

Click Đồng ý để thực hiện ngừng hoạt động chữ ký thành công

Click Hủy để hủy bỏ hành động ngừng kích hoạt chữ ký.

Powered by BetterDocs

Nef Digital