Làm mới mật khẩu

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Hệ thống >  Chọn Quản lý người dùng

Bước 2: Tại màn hình danh sách người dùng: Click icon ở phần tác vụ của người dùng cần làm mới mật khẩu, hiển thị popup xác nhận làm mới mật khẩu người dùng:

Bước 3: 

  • Click Xác nhận để thực hiện làm mới mật khẩu người dùng
  • Click Hủy để hủy bỏ hành động làm mới mật khẩu người dùng

Powered by BetterDocs

Nef Digital