Mở khóa người dùng

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Hệ thống >  Chọn Quản lý người dùng

Bước 2: Tại màn hình danh sách người dùng 🡪 Click icon  , hiển thị popup xác nhận mở khóa người dùng:

Bước 3: 

  • Click Mở khóa để thực hiện mở khóa người dùng
  • Click Hủy để hủy bỏ hành động mở khóa

Powered by BetterDocs

Nef Digital