Tải lên file tài liệu cá nhân

Bước 1: Tại màn hình Tài liệu cá nhân 🡪 Click Tải lên file

Bước 2: Chọn file để tải lên 🡪 Click Open

Powered by BetterDocs

Nef Digital