Tạo thư mục tài liệu cá nhân

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Quản lý tài liệu > Tài liệu cá nhân

Tạo mới thư mục:

Bước 2: Nhập thông tin cần thêm mới, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

  • Tên thư mục: Nhập tên của thư mục

Bước 3: Click Lưu để lưu thông tin vừa thêm mới

Click Hủy để hủy bỏ dữ liệu vừa nhập

Powered by BetterDocs

Nef Digital