Thêm mới cây tổ chức

Video hướng dẫn thêm mới cây tổ chức

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức >  Chọn Quản lý cây tổ chức

Bước 2: Tại màn hình Quản lý cây tổ chức, chọn chức năng Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin cần thêm mới, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

  • Cấp bậc cha : Chọn cấp bậc chức vụ cha trong danh sách sổ xuống 
  • Tên: Nhập tên cây tổ chức 
  • Mô tả: Nhập mô tả 

Bước 4: 

  • Click Lưu lưu thông tin vừa nhập
  • Click Hủy để hủy bỏ dữ liệu vừa nhập

Powered by BetterDocs

Nef Digital