Thêm mới chức danh

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Quản lý chức danh

Bước 2: Tại màn hình danh sách, chọn chức năng Thêm mới, màn hình thêm mới hiển thị như hình sau:

Bước 3: Nhập các thông tin cần thêm mới, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

  • Tên chức danh: Nhập tên chức danh
  • Mô tả: Nhập mô tả chức danh

Bước 4: Click Lưu để lưu thông tin vừa thêm mới

Click Hủy để hủy bỏ dữ liệu vừa nhập.

Powered by BetterDocs

Nef Digital