Thêm mới chứng thư số HSM

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Chọn Cấu hình chứng thư số

Bước 2: Tại màn hình danh sách, chọn chức năng Thêm mới CTS HSM, màn hình thêm mới hiển thị như sau:

Trường hợp Chứng thu số không là tổ chức, màn hình hiển thị như sau:

Trường hợp là Chứng thư số tổ chức, màn hình hiển thị như sau:

Bước 3: Nhập các thông tin cần thêm mới, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

  • Danh sách thành viên được ủy quyền
  • File ủy quyền: File tải lên có định dạng pdf, docx và có dung lượng không vượt quá 5MB
  • Tên gợi nhớ: Nhập tên gợi
  • Tài khoản: Nhập tài khoản
  • Mật khẩu: Nhập mật khẩu

Bước 3: Click Lưu để lưu lại thông tin vừa nhập

Click Hủy để hủy bỏ dữ liệu thêm mới.

Powered by BetterDocs

Nef Digital