Thêm mới Chứng thư số Token

Lưu ý: Bạn phải cắm token vào máy tính để thực hiện thêm mới CTS token và cài đặt phần mềm hỗ trợ ký số Cybersign Client

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Chọn Cấu hình chứng thư số

Bước 2: Tại màn hình danh sách, chọn chức năng Thêm mới Chứng thư số Token, màn hình thêm mới hiển thị như sau:

Bước 3: Nhập các thông tin cần thêm mới, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

– Chọn người được ủy quyền (chọn từ User được tạo trong phần quản lý người dùng)

– File ủy quyền: File tải lên có định dạng pdf, docx và có dung lượng không vượt quá 5MB

– Lấy thông tin token: Hệ thống tự lấy thông tin của token được cắm vào máy (Cần bật Cybersign Client và cắm đúng token theo MST)

Bước 4: Click Lưu để lưu lại thông tin vừa nhập Click Hủy để hủy bỏ dữ liệu thêm mới.

Powered by BetterDocs

Nef Digital