Thêm mới loại quy trình

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức >  Chọn Loại quy trình

Bước 2: Tại màn hình danh sách loại quy trình 🡪 Chọn chức năng Thêm mới, màn hình thêm mới quy trình hiển thị như sau:

Bước 3: Nhập các thông tin cần thêm mới, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

  • Tên loại quy trình: Nhập tên loại quy trình
  • Mô tả: Nhập mô tả loại quy trình

Bước 4: 

  • Click Lưu để lưu thông tin vừa nhập
  • Click Hủy để hủy bỏ dữ liệu vừa nhập

Powered by BetterDocs

Nef Digital