Thêm mới mẫu chữ ký

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Mẫu chữ ký

Bước 2: Tại màn hình danh sách mẫu chữ ký, chọn chức năng Thêm mới 🡪 Màn hình thêm mới hiển thị như sau:

Bước 3: Nhập các thông tin cần thêm mới, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

  • Tên mẫu chữ ký: Nhập tên của mẫu chữ ký
  • Chọn các thông tin hiển thị chữ ký số: Nếu không chọn chữ ký tổ chức, có thêm 2 lựa chọn nữa là “Cơ quan”, “Chức vụ”
  • Chọn loại hiển thị: Hình ảnh và thông tin, Hình ảnh hoặc Thông tin
  • Vẽ: Tự vẽ chữ ký 
  • Tải lên: Tải chữ ký lên

Bước 4: Click Lưu để lưu lại thông tin thêm mới

Click Hủy để hủy bỏ dữ liệu vừa nhập.

Powered by BetterDocs

Nef Digital