Thêm mới người dùng

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Hệ thống >  Chọn Quản lý người dùng

Bước 2: Tại màn hình danh sách người dùng, Click Thêm mới để thêm mới người dùng, màn hình thêm mới hiển thị như sau:

Bước 3: Nhập các thông tin cần thêm mới, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

 • Email: Nhập email của người dùng
 • Họ tên : Nhập họ và tên của người dùng
 • Số điện thoại: Nhập số điện thoại của người dùng
 • Loại người dùng: Chọn loại người dùng gồm: Admin doanh nghiệp, Người dùng doanh nghiệp, Khách hàng doanh nghiệp 
 • Vai trò: Chọn vai trò cho người dùng
 • Chức danh: Chọn chức danh cho người dùng
 • Chọn vị trí trên cây tổ chức
 • Dung lượng sử dụng (đơn vị: Mb): Nhập dung lượng cho user (dung lượng của user không được phép nhập quá dung lượng của doanh nghiệp)
 • Mật khẩu: Nhập mật khẩu để đăng nhập hệ thống, mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trong đó bao gồm chữ thường, chữ hoa và số
 • Nhập lại mật khẩu: Nhập giống mật khẩu

Bước 4:

 • Click Lưu để lưu thông tin vừa nhập
 • Click Hủy để hủy bỏ dữ liệu vừa nhập

Powered by BetterDocs

Nef Digital