Thêm mới tài liệu

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tài liệu > Loại tài liệu

Bước 2: Tại màn hình danh sách loại tài liệu 🡪 Chọn chức năng Thêm mới, màn hình thêm mới loại tài liệu hiển thị như sau:

Bước 3: Nhập các thông tin cần thêm mới, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

  • Tên loại tài liệu: Nhập tên loại tài liệu
  • Mô tả: Nhập mô tả loại tài liệu

Bước 4: 

  • Click Lưu để lưu thông tin vừa nhập
  • Click Hủy để hủy bỏ dữ liệu vừa nhập

Powered by BetterDocs

Nef Digital