Thêm mới trình ký văn bản tài liệu

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Nghiệp vụ > Chọn Trình ký tài liệu

Bước 2: Tại màn hình danh sách tài liệu trình ký, chọn chức năng Thêm mới, màn hình thêm mới hiển thị như hình sau:

Bước 3: Nhập các thông tin cần thêm mới, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

  • Tiêu đề trình ký: Nhập tiêu đề trình ký
  • Mẫu quy trình: Chọn tên mẫu quy trình từ chức năng Mẫu quy trình
  • Tài liệu trình ký: Upload tài liệu trình ký. Có thể chọn 1 trong các lựa chọn sau: Chọn từ thiết bị/Chọn từ tài liệu cá nhân/Tạo tài liệu từ mẫu
  • Tài liệu đính kèm: Upload tài liệu đính kèm, upload tài liệu trình ký. Có thể chọn 1 trong các lựa chọn sau: Chọn từ thiết bị/Chọn từ tài liệu cá nhân/Tạo tài liệu từ mẫu
  • Ghi chú: Nhập ghi chú
  • Gửi email: Chọn nhiều hơn 1 người dùng. Hệ thống sẽ gửi tất cả tài liệu (tài liệu trình ký + tài liệu đính kèm) đến email của người được chọn
  • Gửi email ra ngoài hệ thống: Nhập nhiều hơn 1 email. Hệ thống sẽ gửi tất cả tài liệu (tài liệu trình ký + tài liệu đính kèm) đến email đã nhập. Tài liệu được download dưới dạng file định dạng .zip.

Bước 4: Click Hủy để hủy thông tin vừa thêm mới

Click Lưu nháp để lưu tài liệu vừa thêm mới

Click Đặt vị trí để đặt vị trí chữ ký 

Lưu ý: Bạn phải nhập tên quy trình và chọn mẫu quy trình  trước khi  chọn Đặt vị trí ký

– Nhập số trang để đi đến số trang mong muốn

– Đặt vị trí ký vào đúng vị trí và nhập số văn bản

Lưu ý: Nếu chọn vào mẫu quy trình có đánh số văn bản, hệ thống thực hiện đặt vị trí và đánh số tại màn hình Đặt vị trí ký

– Click Trở về để lưu thông tin vừa thêm mới và trở về màn hình danh sách tài liệu trình ký

– Click Lưu để lưu thông tin và vị trí ký vừa đặt

– Click Trình ký để lưu thông tin, lưu vị trí đặt ký và trình ký tài liệu.

Powered by BetterDocs

Nef Digital