Thêm mới vai trò

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Hệ thống > Chọn Quản lý vai trò

Giao diện hiển thị như sau:

Bước 2: Tại màn hình Quản lý vai trò, chọn chức năng Thêm mới để thêm mới vai trò, giao diện hiển thị như sau:

Bước 3: Nhập các thông tin cần thêm mới, các ô có dấu sao đỏ (*) là bắt buộc nhập:

  • Tên vai trò : Nhập tên vai trò 
  • Tên hiển thị: Nhập tên vai trò sẽ hiển thị 
  • Mô tả: Nhập mô tả vai trò
  • Quyền hạn: Chọn các quyền hạn sử dụng chức năng cho vai trò tạo

Bước 4: 

  • Click Lưu lưu thông tin vừa nhập
  • Click Hủy để hủy hành động thêm mới, quay lại màn hình danh sách

Powered by BetterDocs

Nef Digital