Tìm kiếm chức danh

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Quản lý chức danh

Bước 2: Nhập tiêu chí tìm kiếm: tên chức danh, rồi click Tìm kiếm:

Bước 3: Kết quả tìm kiếm hiển thị như hình:

Powered by BetterDocs

Nef Digital