Tìm kiếm chứng thư số

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Chọn Cấu hình chứng thư số

Bước 2: Nhập Tên gợi nhớ và click Tìm kiếm

Bước 3: Kết quả tìm kiếm hiển thị như hình:

Powered by BetterDocs

Nef Digital