Tìm kiếm loại quy trình

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức >  Chọn Loại quy trình

Bước 2: Tại màn hình danh sách loại quy trình, nhập tiêu chí tìm kiếm rồi click Tìm kiếm

Bước 3: Kết quả tìm kiếm hiển thị như hình:

Powered by BetterDocs

Nef Digital