Tìm kiếm mẫu email

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Mẫu email

Bước 2: Tại màn hình danh sách mẫu mail, nhập tên hoặc mã mail rồi click button Tìm kiếm

Bước 3: Kết quả tìm kiếm hiển thị như hình sau:

Powered by BetterDocs

Nef Digital