Tìm kiếm mẫu tài liệu

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống 🡪 Click menu Quản lý tài liệu 🡪 Chọn Mẫu tài liệu

Bước 2: Nhập tiêu chí tìm kiếm rồi click Tìm kiếm

Bước 3: Hệ thống trả về kết quả tìm kiếm:

Powered by BetterDocs

Nef Digital