Tìm kiếm quy trình

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức >  Chọn Quy trình

Bước 2: Nhập tiêu chí tìm kiếm rồi click Tìm kiếm

Bước 3: Hệ thống trả về kết quả tìm kiếm:

Powered by BetterDocs

Nef Digital