Tìm kiếm tài liệu đã phê duyệt

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Nghiệp vụ > Chọn Tài liệu đã phê duyệt

Bước 2: Nhập tiêu chí tìm kiếm 🡪 Click Tìm kiếm

Bước 3: Trường hợp tiêu chí tìm kiếm tồn tại, Hệ thống hiển thị kết quả ra lưới tìm kiếm. Ngược lại, hiển thị không tìm thấy dữ liệu lên lưới kết quả.

Powered by BetterDocs

Nef Digital