Tìm kiếm tài liệu phê duyệt

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Nghiệp vụ > Chọn Phê duyệt tài liệu

Bước 2: Nhập tiêu chi tìm kiếm 🡪 Click Tìm kiếm

Powered by BetterDocs

Nef Digital