Tìm kiếm tài liệu

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tài liệu > Loại tài liệu

Bước 2: Tại màn hình danh sách loại tài liệu, nhập tiêu chí tìm kiếm rồi click Tìm kiếm

Bước 3: Kết quả tìm kiếm hiển thị như hình:

Powered by BetterDocs

Nef Digital