Tìm kiếm trình ký văn bản tài liệu

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Nghiệp vụ > Chọn Trình ký tài liệu

Bước 2: Nhập tiêu chí tìm kiếm 🡪 click Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm hiển thị như hình:

Powered by BetterDocs

Nef Digital