Tìm kiếm vai trò

Bước 1: Tại thanh menu, Chọn menu Hệ thống > Chọn Quản lý vai trò 

Bước 2: Tại màn hình danh sách vai trò, nhập tên hiển thị của vai trò cần tìm kiếm vào thanh tìm kiếm vai trò rồi click Tìm kiếm

Bước 3: Hiển thị kết quả tìm kiếm tương ứng

Powered by BetterDocs

Nef Digital