Upload danh sách người dùng

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Hệ thống >  Chọn Quản lý người dùng

Bước 2: Tại màn hình danh sách người dùng, click icon button , hiển thị popup nhập excel như sau:

Tại màn hình nhập excel:

  • Click Tải file mẫu , hệ thống thực hiện tải file mẫu Danh sách người dùng về máy, file mẫu có dạng như sau:

Ghi chú:

Tiếp theo nhập các thông tin thêm mới tại các cột trong file mẫu (các cột có chữ màu đỏ là các cột bắt buộc nhập):

  • Cột STT: Nhập số thứ tự cho các bản ghi
  • Cột Họ tên: Nhập họ tên người dùng
  • Cột Email: Nhập email người dùng (email này dùng để đăng nhập hệ thống)
  • Cột Loại người dùng: Nhập loại người dùng (đọc thêm phần ghi chú)
  • Cột Số điện thoại: Nhập số điện thoại người dùng
  • Cột Dung lượng sử dụng(MB): Nhập dung lượng người dùng (dung lượng user không được nhập quá dung lượng của doanh nghiệp)
  • Cột Mật khẩu: Nhập mật khẩu cho người dùng (Mật khẩu này sẽ là mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống )

Bước 3: Tải lên Danh sách người dùng

  • Tại màn hình nhập excel, click icon button , hệ thống mở giao diện chọn file tài liệu có định dạng .xlsx hoặc .xls
  • Chọn file excel Danh sách người dùng vừa tải đã thêm thông tin (File mẫu có định định dạng .xlsx hoặc .xls),

Lưu ý: – Bạn có thể tải lên nhiều hơn 1 file định dạng .xlsx, .xls.

           – File tải lên phải đúng là file mẫu đã tải xuống từ chức năng này

Bước 4:

Click Lưu để thực hiện thêm mới người dùng bằng file excel

Click Hủy để hủy bỏ hành động thêm mới người dùng bằng file excel, quay lại màn hình danh sách

Powered by BetterDocs

Nef Digital