Xem chi tiết cây tổ chức

Video hướng dẫn xem chi tiết cây tổ chức

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức >  Chọn Quản lý cây tổ chức

Bước 2: Tại màn hình Quản lý cây tổ chức, click icon tại 1 cây tổ chức, màn hình xem chi tiết cây tổ chức hiển thị như sau, không cho phép chỉnh sửa:

Bước 3: Click  để thoát màn hình xem chi tiết, trở về màn hình Quản lý cây tổ chức.

Powered by BetterDocs

Nef Digital