Xem chi tiết người dùng

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Hệ thống >  Chọn Quản lý người dùng

Bước 2: Tại màn hình danh sách người dùng 🡪 Click icon , màn hình xem chi tiết người dùng hiển thị như sau, không cho phép chỉnh sửa:

Bước 3: Click để thoát màn hình xem chi tiết, trở về màn hình danh sách người dùng

Powered by BetterDocs

Nef Digital