Xem chi tiết tài liệu đã phê duyệt

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Nghiệp vụ > Chọn Tài liệu đã phê duyệt

Bước 2: Chọn tài liệu muốn xem chi tiết , click icon 🡪 Màn hình xem chi tiết hiển thị như hình sau:

Bước 3:

Click vào Tải xuống tất cả tài liệu để tải tất cả tài liệu (tài liệu trình ký và tài liệu đính kèm) dưới định dạng .zip có tên=tên trình ký

Click Xem tại 1 tài liệu, hệ thống hiển thị màn hình xem chi tiết tài liệu.

Click vào Kiểm tra Chữ ký số tại 1 tài liệu hệ thống mở màn hình kiểm tra chữ ký số. Trường hợp không có chữ ký số hệ thống hiển thị thông báo Kiểm tra thành công file không cáo chữ ký số.

Click vào Tải xuống tại 1 tài liệu, hệ thống tải xuống tài liệu đó và không thay đổi định dạng hay tên.

Click vào 1 bước ký, hệ thống hiển thị chi tiết của bước ký

Click Ký số, hiển thị màn hình ký số. Tại màn hình mẫu chữ ký mặc định là chứ ký đầu tiên. Chọn Xác nhận để thực hiện ký số.

Click Từ chối để từ chối phê duyệt tài liệu

Click Trở lại để đóng màn hình xem chi tiết, trở lại màn hình danh sách

Powered by BetterDocs

Nef Digital