Xem chi tiết trình ký văn bản tài liệu

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Nghiệp vụ > Chọn Trình ký tài liệu

Bước 2: Chọn tài liệu muốn xem chi tiết, click icon 🡪 hiển thị màn hình xem chi tiết thông tin tài liệu

Bước 3:

Click vào Tải xuống tất cả tài liệu để tải tất cả tài liệu (tài liệu trình ký và tài liệu đính kèm) dưới định dạng .zip có tên=tên trình ký

Click Xem tại 1 tài liệu, hệ thống hiển thị màn hình xem chi tiết tài liệu

Click Tải xuống tại 1 tài liệu hệ thống tải xuống tài liệu đó và không thay đổi định dạng hay tên

Click Trở lại để tắt màn hình xem chi tiết, trở về màn hình danh sách tài liệu trình ký.

Powered by BetterDocs

Nef Digital