Xem chi tiết vai trò

Bước 1: Tại thanh menu, chọn menu Hệ thống > Chọn Quản lý vai trò

Bước 2: Tại màn hình danh sách vai trò, Click icon , màn hình xem chi tiết vai trò hiển thị như sau, không cho phép chỉnh sửa:

Bước 3: Click  để thoát màn hình xem chi tiết, trở về màn hình danh sách vai trò

Powered by BetterDocs

Nef Digital