Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Quản lý chức danh

Bước 2: Tại màn hình danh sách chức danh, thực hiện:

  • Xóa 1 chức danh: chọn chức danh cần xóa, click icon để thực hiện xóa
  • Xóa nhiều chức danh: click để chọn các chức danh cần xóa

Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa như hình sau:

Bước 3: Click Xóa để thực hiện xóa chức danh thành công

Click Hủy để hủy bỏ hành động xóa chức danh

Powered by BetterDocs

Nef Digital