Xóa loại quy trình

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức >  Chọn Loại quy trình

Bước 2: Tại màn hình danh sách loại quy trình, thực hiện:

Xóa 1 loại quy trình: chọn loại quy trình cần xóa, click icon để thực hiện xóa

Xóa nhiều loại quy trình: click để chọn các loại quy trình cần xóa, Chọn Xóa nhiều, hệ thống thực hiện xóa các loại quy trình vừa tạo

Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa như hình sau:

Bước 3: 

  • Click Xóa để thực hiện xóa loại quy trình
  • Click Hủy để hủy bỏ hành động xóa

Powered by BetterDocs

Nef Digital