Xóa người dùng

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Hệ thống >  Chọn Quản lý người dùng

Bước 2: Tại màn hình danh sách người dùng:

  • Xóa 1 người dùng: Click icon ở phần tác vụ của người dùng cần xóa
  • Xóa nhiều người dùng: Click để chọn những người cần xóa 🡪 click  button , hiển thị popup xác nhận xóa:

Bước 3:

Click Xóa để thực hiện xóa người dùng

Click Hủy để hủy bỏ hành động xóa người dùng

Powered by BetterDocs

Nef Digital