Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tài liệu > Loại tài liệu

Bước 2: Tại màn hình danh sách loại tài liệu, thực hiện:

Xóa 1 loại tài liệu: chọn loại tài liệu cần xóa, click icon để thực hiện xóa

Xóa nhiều loại tài liệu: click vào nút Xóa  để chọn các loại tài liệu cần xóa

Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa như hình sau:

Bước 3: 

  • Click Xóa để thực hiện xóa loại tài liệu
  • Click Hủy để hủy bỏ hành động xóa

Powered by BetterDocs

Nef Digital