Xóa trình ký văn bản tài liệu

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Nghiệp vụ > Chọn Trình ký tài liệu

Bước 2: Tại màn hình danh sách tài liệu trình ký:

  • Xóa 1 tài liệu: Click icon ở phần tác vụ của tài liệu cần xóa
  • Xóa nhiều tài liệu: Click để chọn những tài liệu cần xóa 🡪 click  button , hiển thị popup xác nhận xóa

Bước 3:

Click Xóa để thực hiện xóa trình ký thành công

Click Hủy để hủy bỏ hành động xóa trình ký

Powered by BetterDocs

Nef Digital